Договір публічної оферти.

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Фізична особа-підприємець Марцінковський Юрій Олегович, яка зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в установленому чинним законодавством порядку, та діє на підставі Виписки з ЄДРПОУ 3604007158 (надалі - Виконавець), з однієї сторони, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб укласти договір про надання послуг (надалі – «Договір») на нижчевикладених умовах. Відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України даний документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://fakegid.com/ є публічною офертою, її умови однакові для всіх Клієнтів, і в разі вчинення фізичною особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов’язковим до виконання для Виконавця і цієї фізичної особи. Оплата Клієнтом послуг Виконавця є повним і беззастережним акцептом оферти, що вважається рівносильним укладення договору на умовах, викладених в оферті.
ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ1.1. "Договір публічної оферти" - публічний договір, зразок якого розміщений на Вебсайті Виконавця https://fakegid.com/. 1.2. "Клієнт" - фізична особа, що акцептувала публічну оферту - уклала з Виконавцем договір на умовах, що містяться в договорі. 1.3. "Акцепт" - надання Замовником повної та безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.1.4. "Оферта" – публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з ним договір про надання інформаційних послуг на існуючих умовах, що містяться в пропозиції.1.5. "Інформаційна послуга" – послуга, або декілька послуг з навчанням на замовлення речей з закордону, у вигляді теоретичного курсу, які надаються Виконавцем та зазначені у відповідному розділі вебсайту Виконавця https://fakegid.com/.1.6."Правила поведінки" – частина цього договору, що є обов’язковою для Клієнта при користуванні послугами та підтверджена Клієнтом згода на їх надання.1.7. "Тариф" – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання визначених даним Договором послуг Клієнту, та який зазначений на Вебсайті Виконавця https://fakegid.com/. 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ2.1.Ця публічна оферта (Договір) визначає особливості надання послуг з навчанням на замовлення речей з закордону, у вигляді теоретичного курсу.Відповідно до умов цього Договору Клієнт здійснює замовлення та оплату послуг Виконавця, а Виконавець зобов’язується надавати Клієнту послуги з навчанням на замовлення речей з закордону, у вигляді теоретичного курсу, зазначеної на вебсайті Виконавця https://fakegid.com/ на умовах, передбачених даним Договором.2.2. Порядок надання послуг з навчанням на замовлення речей з закордону, у вигляді теоретичного курсу Виконавцем визначений на вебсайті Виконавця - https://fakegid.com/.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН3.1. Виконавець зобов’язується:3.1.1.Надавати Клієнту послуги належної якості згідно з даним Договором. 3.1.2. Забезпечувати Клієнту можливість отримання інформації з питань надання послуг. 3.2. Клієнт зобов’язується:3.2.1. Своєчасно та в повному обсязі оплатити послуги Виконавця на умовах даного Договору;3.2.2. Дотримуватися встановлених Виконавцем вимог, правил, заборон та інших умов надання послуг визначених даним Договором.3.3. Виконавець має право: 3.3.1. Не надавати Клієнту послуги в разі якщо Клієнт не оплатив послуги Виконавця.3.3.2. Відмовитися від виконання цього Договору повністю або частково у разі невиконання Клієнтом своїх обов’язків. 3.3.3. Повністю або частково перервати надання послуг за цим Договором у разі виникнення обставин, наслідком яких є загроза життю і здоров’ю Клієнта. 3.3.4. У разі необхідності вносити зміни в порядок, час, терміни надання послуг за цим Договором. Про внесені зміни Виконавець повідомляє Клієнта за допомогою розміщення відповідного оголошення загальнодоступним для огляду на вебсайті Виконавця, та/або в соціальних мережах таких як «Instagram» та/або «Telegram».3.3.5. Залучати для здійснення своїх обов’язків третіх осіб, які мають необхідну кваліфікацію та вміння необхідні для надання конкретних видів послуг, визначених даним Договором.3.3.6. Надавати інформацію про Клієнта виключно «Monobank», «ПриватБанк» та платіжному сервісу «Portmone.com», задля оплати послуг.3.4. Клієнт має право: 3.4.1. Користуватися послугами Виконавця в якості та кількості, оплаченій згідно з даним Договором. 3.4.2. Отримувати необхідну та вірогідну інформацію про графік роботи Виконавця і послуги, що надаються.3.4.3. Звертатися до Виконавця, у зв’язку з виникненням питань щодо наданої йому послуги, та/або стосовно навчального курсу після проходження останнього, або після наданої йому послуги, протягом 30 (календарних) днів, але не більше як 3 рази, стосовно різних питань.
4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ4.1. Вартість послуг згідно з цим Договором розміщується на офіційному сайті Виконавця http://fakegid.com/. 4.2. Оплата Клієнтом послуг за цим договором здійснюється в порядку попередньої оплати відповідно до тарифів Виконавця на послуги в безготівковій формі через платіжні системи оплати (на вибір) - «ApplePay», «GooglePay», «Portmone.com» та за номером картки «Monobank» або «ПриватБанк», на вибір Клієнта.4.4. У разі, якщо Клієнт не з’явиться для надання йому, оплачених ним послуг Виконавця з власних причин, то сума коштів, сплачених Клієнтом в порядку попередньої оплати відповідно до тарифів Виконавця за замовлені послуги Клієнту не повертається.4.5. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати тарифи на послуги. Інформацію про такі зміни Виконавець оприлюднює на своєму офіційному сайті.4.6. Оплачені послуги не можуть бути передані та використані третіми особами.
5. ІНШІ УМОВИ5.1 Виключні права на об’єкти інтелектуальної власності.5.1.1. Виключні права на об’єкти інтелектуальної власності, які виникають або можуть виникнути в процесі надання послуг Клієнту, зберігаються за Виконавцем.5.2. Всі матеріали, що передаються Виконавцем Клієнту є результатами інтелектуальної власності Виконавця.5.3. Клієнт не має права передавати іншим особам у використання таких об’єктів інтелектуальної власності.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН6.1. За недотримання умов даного Договору сторони несуть відповідальність згідно з даним Договором та чинним законодавством України.6.2. Виконавець не несе відповідальності за невиконання своїх обов’язків за даним Договором в разі несвоєчасної оплати Замовником послуг.6.3. При наданні послуг, передбачених даним Договором, Виконавець не несе відповідальності за порушення Клієнтом оплати за надані послуги.6.4. Виконавець не несе відповідальності за заподіяння Клієнту будь-якої шкоди у вигляді неповного або часткового надання певної послуги, завданої внаслідок нещасного випадку або непереборної сили.6.5. Клієнт повністю бере на себе ризики неповідомлення Виконавцю вірогідної інформації щодо свого номера телефону, свого імені, нікнейму в соціальній мережі «Instagram» та месенджері «Telegram».6.6. За порушення кожного з пунктів дійсних умов цього Договору, Виконавець залишає за собою право не допустити Клієнта до навчання (надання послуг) та розірвати даний договір в односторонньому порядку.
7.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ7.1. Усі спори, що виникають між Сторонами в процесі виконання Договору, вирішуються такими шляхом переговорів.7.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.
8. ФОРС-МАЖОР8.1. Сторони погодились, що у разі виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, які не залежать від волі сторін), а саме: військові дії, блокада, ембарго, пожежі, повені, епідемії, землетруси, інші стихійні лиха і т.п., строк виконання зобов’язань за даним Договором переноситься на період, протягом якого будуть діяти такі обставини й жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання умов Договору. Доказом дії форс-мажорних обставин є довідка, видана ТПП України.8.2. Сторона, що не виконує свого зобов’язання внаслідок дії непереборної сили, повинна негайно повідомити іншу сторону про перешкоду і її вплив на виконання зобов’язань за Договором.8.3. Якщо форс-мажорні обставини діють більше ніж 30 календарних днів, то Сторона, за своїм бажанням, має розірвати Договір. В такому випадку ні одна із сторін не має права вимагати від іншої сторони компенсації за будь-які збитки, крім тих, що виникли до початку дії форс-мажорних обставин.
9.КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ9.1. Сторони зобов’язуються зберігати в конфіденційності умови й положення Договору, інформацію, отриману в ході виконання зобов’язань і жодна зі сторін не розкриє їх третій стороні без попередньої письмової згоди на це іншої сторони, за виключенням права на отримання такої інформації відповідно до чинного законодавства.9.2. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ10.1. Договір публічної оферти набуває чинності з моменту акцепту оферти і діє до його повного виконання. 10.2. Договір може бути розірваний за згодою сторін у випадках, передбачених чинним законодавством України. 
11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ11.1. При виконанні даного Договору сторони керуються умовами Договору та чинним законодавством України.11.2. Клієнт надає безумовну згоду на зберігання й обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що належать до персональних даних Клієнта з метою, що пов’язана з виконанням даного договору та наслідків його виконання або невиконання. Клієнт надає Виконавцю згоду на обробку всіх його персональних даних без обмеження терміну зберігання та терміну обробки персональних даних.  11. 3 Усі запити щодо використання Сервісу, зокрема ті, що передбачені цими Умовами, повинні надсилатися на електронну адресу moc.liamg%40laiciffo.digekaf .